Francois Marie Arouet de Voltaire

Voli istinu, ali praštaj grešku.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate