Sokrat

Brak je nešto zbog čega se čovjek uvijek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi.