Norman Vincent Peale

Za odustajanje je uvijek prerano.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate